باراز روغن

شرکت آراز دام کبیر با تولید روغن (فاقد چربی آب شده مرغ یا روغن طیور و اسید چرب) 100% گیاهی تصفیه شده، گامی سبز در جهت سلامت فارم هاي طیور، با بهره وري حداکثري در طول دوره و تامین انرژي مورد نیاز جوجه هاي گوشتی در واحدهاي مرغداري سراسر کشور برداشته است.

با توجه به اینکه Heat Increment (حرارت افزوده) تولیدي توسط روغن ویژه طیور بسیار پائین تر از غلات می باشد؛ لذا توصیه می شود در شرایط آب و هوایی گرم براي کاهش تلفات خصوصاً در نژادهاي سنگین نظیر مرغ مادر گوشتی و جوجه هاي گوشتی از روغن ویژه طیور براي تامین قسمتی از انرژي مورد نیاز استفاده گردد.

میزان مصرف در جیره هاي طیور گوشتی: پیش دان 5 کیلوگرم در هر تن خوراك و میان دان و پس دان 25-10 کیلوگرم در هر تن خوراك با نظر کارشناس می باشد. و در جیره هاي مرغ تخمگذار تجاری و مرغ مادر 25-10 کیلوگرم در هر تن خوراك با نظر کارشناس می باشد.

تاریخ انقضاء محصول 4 ماهه است؛ و در دماي محیط ساختاري مایع داشته و مخلوط عصاره خالص نهاده هاي سویا، پالم و کلزا می باشد.

روغن با ترکیبات معطر و محرك اشتهاآور در صورت درخواست مرغدار به صورت سفارشی تولید می گردد.

آنالیز تخصصی انجام شده بر روي روغن مخلوط گیاهی باراز توسط دقیق‌ترین دستگاه‌ها در آزمایشگاه انجام گرفته که حاوي مواد زیر می‌باشد: