منشور اخلاقی آراز دام کبیر

شرکت آراز دام کبیر در تمامی مراحل کاري، خود را پایبند به 7 اصل زیر می داند؛
  • کسب و کار صادقانه ، حفظ صداقت در تمامی معاملات و مراودات هما نگونه که خداوند کریم در تمامی ادیان به این مسأله سفارش نموده است.
  • سرلوحه قرار دادن کلمه “ما” (شرکت + مشتریان) به عنوان مهمترین اصل قابل توجه در تمامی مسیرهاي فعالیت.
  • تعهد در به کارگیري بهینه از کلیه منابع شرکت جهت حفظ رضایت شما در قبال اعتمادي که به ما داشته اید.
  • ایجاد و ارتقاء توانایی کلیه اعضاء شرکت در پاس خگویی به مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به ایشان.
  • در اختیار قرار دادن دانش فنی خود ب هصورت کامل و صادقانه جهت استفاده مشتریان به نحوي که موجبات تولیدات علمی و موفق را براي ایشان مهیا نماید.
  • درک شرایط و نوسانات اقتصادي ، همراهی و همدلی با مشتریان در این شرایط جهت حفظ منافع کلیه تولیدکنندگان این چرخه در ایران اسلامی.
  • تلاش شبانه روزي جهت بهبود خدمات و پیشرفت تولیدات و نیز به روز رسانی دانش فنی به منظور تعالی عملکرد مشتریان.