کنسانتره های 5% سه مرحله ای a, b نژاد ال اس ال

در ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺗﺠﺎري ﻫﻤﻮاره ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻦ ﮔﻠﻪ، درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، وزن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، وزن ﺑﺪن ﻣـﺮغ، ﻧﻮع و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻗــﺮار دارد ﻟﺬا ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق از ﻣﺮﻏﺪاران ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺳـــﻂ ﮐﺎدر ﻣﺠﺮب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﯿﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ و در اﺧﺘﯿﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﻦ ﻣﺼﺮف: ﮐﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﭘﺮورش )ﭘﻮﻟﺖ( از 0 ﺗﺎ 17 ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺷﺮوع %2 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﻧﻮع A )ﺗﻮﻟﯿﺪ (1 از 18 ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﮏ

(45-18)

ﮐﻨﺴــﺎﻧﺘﺮه ﻧﻮع B )ﺗﻮﻟﯿﺪ (2 از 19 ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﮏ

(70-46)

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي: ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 25 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف: 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺧﻮراك

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف: 6 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ

آﻧﺎﻟﯿﺰ 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه %5 ﺗﺨﻤﮕﺬار ال اس ال

واﺣﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ B

ﺗﻮﻟﯿﺪ A

ﭘﻮﻟﺖ

ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي

IU

8500000

10000000

10000000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A

IU

2000000

2500000

2000000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D3

IU

15000

20000

25000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E

mg

3000

3000

3000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ K3

mg

1000

1000

1000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B1

mg

4000

4000

6000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B2

mg

30000

30000

30000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3

mg

8000

10000

8000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5

mg

3000

3000

3000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6

mg

500

500

1000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B9

mg

20

25

20

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12

mg

50

50

50

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ H2

mg

250000

250000

250000

ﮐﻮﻟﯿﻦ

mg

25000

25000

25000

آﻫﻦ

mg

100000

100000

100000

ﻣﻨﮕﻨﺰ

mg

60000

60000

60000

روي

mg

5000

5000

5000

ﻣﺲ

mg

200

200

200

ﺳﻠﻨﯿﻮم

mg

500

500

500

ﯾﺪ

Kcal.Kg

800-900

900-1000

1100-1200

اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ

%

7-7/5

8-8/5

10/5-11/5

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم

%

25/5-26/5

25-26

17/5-18/5

ﮐﻠﺴﯿﻢ

%

6-6/5

6-6/7

6-7

ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس

%

1

1

1

ﺳﺪﯾﻢ

%

0/80

0/89

1/20

ﻟﯿﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ

%

1/90

1/95

1/65

ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ

%

2/10

2/13

1/75

ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ + ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ

%

0/50

0/50

0/40

ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ

ﺗﻮﺟﻪ: ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺪاد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

مکمل 5/0% ویژه مرغ تخمگذار Hyline-W36

ویتامین های مورد استفاده در مکمل ها از برند Adisseo و DSM می باشد.

مکمل ها با نظر متخصص تغذیه می تواند با کولین و یا بدون کولین عرضه گردد.

میزان پیشنهادی مکمل کاتالوگ ویژه 5/0 %، 5 کیلوگرم در هر تن خوراک نهایی (5/2 کیلوگرم مکمل ویتامینه و 5/2 کیلوگرم مکمل معدنی) می باشد.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي: ﮐﯿﺴـﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 25 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺰاي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف: ﺗﺎ 4 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﻤﻞ آرازوﯾﺖ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻻﯾﻦ در 2/5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

واﺣﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ B

ﺗﻮﻟﯿﺪ A

ﭘﻮﻟﺖ

ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي

IU

7000000

8000000

10000000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A

IU

3300000

3300000

3300000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D3

IU

20000

20000

25000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E

mg

2500

2500

3500

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ K3

mg

2000

2000

2200

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B1

mg

5000

5500

6600

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B2

mg

30000

30000

40000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3

mg

7000

7000

10000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5

mg

3500

3500

4500

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6

mg

800

800

1000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B9

mg

20

22/1

22/1

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12

mg

75

75

100

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ H2

mg

100000

110000

110000

ﮐﻮﻟﯿﻦ

mg

50

50

50

آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﻤﻞ آرازﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻻﯾﻦ در 2/5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

واﺣﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ B

ﺗﻮﻟﯿﺪ A

ﭘﻮﻟﺖ

ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي

mg

90000

90000

90000

ﻣﻨﮕﻨﺰ (Mn)

mg

85000

85000

85000

(Zn)روي

mg

30000

30000

30000

(Fe)آﻫﻦ

mg

15000

15000

15000

(Cu)ﻣﺲ

mg

250

250

250

ﺳﻠﻨﯿﻮم (Se)

mg

1500

1500

1500

(I)ﯾﺪ

mg

100000

110000

110000

ﮐﻮﻟﯿﻦ

مکمل 5/0% ویژه مرغ تخمگذار LOHMAN LSL-LITE

ویتامین های مورد استفاده در مکمل ها از برند Adisseo و DSM می باشد.

مکمل ها با نظر متخصص تغذیه می تواند با کولین و یا بدون کولین عرضه گردد.

میزان پیشنهادی مکمل کاتالوگ ویژه 5/0 %، 5 کیلوگرم در هر تن خوراک نهایی (5/2 کیلوگرم مکمل ویتامینه و 5/2 کیلوگرم مکمل معدنی) می باشد.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي: ﮐﯿﺴـﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ 25 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺰاي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف: ﺗﺎ 4 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﻤﻞ آرازوﯾﺖ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻧﮋاد ال اس ال در 2/5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

واﺣﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ B

ﺗﻮﻟﯿﺪ A

ﭘﻮﻟﺖ

ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي

IU

8500000

10000000

10000000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A

IU

2000000

2500000

2000000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D3

IU

15000

20000

25000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E

mg

3000

3000

3000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ K3

mg

1000

1000

1000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B1

mg

4000

4000

6000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B2

mg

30000

30000

30000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3

mg

8000

10000

8000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5

mg

3000

3000

3000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6

mg

500

500

1000

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B9

mg

20

25

20

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B12

mg

50

50

50

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ H2

mg

250000

250000

250000

ﮐﻮﻟﯿﻦ

mg

50

50

50

آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﮑﻤﻞ آرازﻣﯿﻦ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻧﮋاد ال اس ال در 2/5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

واﺣﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ B

ﺗﻮﻟﯿﺪ A

ﭘﻮﻟﺖ

ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي

mg

100000

100000

100000

ﻣﻨﮕﻨﺰ (Mn)

mg

60000

60000

60000

(Zn)روي

mg

25000

25000

25000

(Fe)آﻫﻦ

mg

5000

5000

5000

(Cu)ﻣﺲ

mg

200

200

200

ﺳﻠﻨﯿﻮم (Se)

mg

500

500

500

(I)ﯾﺪ

mg

250000

250000

250000

ﮐﻮﻟﯿﻦ